Lidé na prodej: Většina starověkých ekonomik stála na otroctví

Velká většina starověkých ekonomik stála a padala s nesvobodnou pracovní sílou – otroky. Zmíněný systém se udržoval po tisíciletí na třech kontinentech a desítky milionů lidí žily a umíraly s nálepkou „mluvících věcí“.

04.05.2024 - Tomáš ŠtěpánekDohledat počátky otroctví a otrokářství je obtížné, protože jde o prastarou a v antice zcela samozřejmou instituci. První otroci se možná objevili už dávno před zrodem zemědělství, kdy v kmenových válkách připadli poražení muži svému přemožiteli. Ten s nimi pak mohl zacházet, jak se mu zachtělo – propustit je, držet je kvůli výkupnému, zabít, zmrzačit nebo nějak využít.

První dochované písemné prameny, jež o otrocích referují, pocházejí ze 4. tisíciletí př. n. l. z Mezopotámie. Nejstarší záznamy o cenách pak vznikly okolo roku 2400 př. n. l.: Figurují v nich tzv. slepí, možná záměrně zmrzačení otroci, kteří stáli čtrnáct šekelů, a dále „hlavy“ neboli nezmrzačení za dvacet šekelů. Jeden šekel odpovídal 8,3 gramu stříbra a měsíční mzda nekvalifikovaného pracovníka dosahovala 60 šekelů.

Král, chrám a ti druzí

Obrovský rozmach obchodování s lidmi nastal po roce 1000 př. n. l., s nástupem Féničanů a především Asyřanů. První zmínění byli vynikající námořníci z oblasti dnešního Libanonu a Izraele, s pověstí vychytralých a bezohledných otrokářů, kteří přepadávali lodě a drancovali pobřeží. Naproti tomu Asyřané se spoléhali na svoji vojenskou převahu a krutost, což se projevilo během 250 let jejich nadvlády na Blízkém východě. Tehdy donutili k přesídlení do Asýrie na severu dnešního Iráku až milion lidí, nejčastěji poražených nepřátel, aby tam dřeli na polích, stavbách či v dolech nebo sloužili jako pomocná síla v armádě. Nešlo sice o otroky v pravém slova smyslu, přesto tito nesvobodní a z vlasti vykořenění jedinci museli nuceně pracovat, nemohli se volně pohybovat a působili v nové domovině jako cizí element.

V 7. století př. n. l. existovaly v Novobabylonské říši na jihu Mezopotámie tři druhy otroků: královští, chrámoví a obyčejní. První si snad vybíral panovník pro jejich krásu, inteligenci či nějakou výjimečnou schopnost. Druzí podléhali nejen kněžím, ale i božstvu samotnému, protože šlo často o jedince zasvěcené službě v chrámu. Rodina si tak mohla naklonit boha, jenž jí měl poté dopřát třeba větší úrodu. Mohlo se také jednat o člena domácnosti, o kterého již nebylo možné se kvůli nedostatku jídla postarat. Poslední a nejpočetnější skupinu tvořili váleční zajatci a dlužníci.

Zavedený byznys

Stejně jako ostatní objevy a vynálezy z oblasti úrodného půlměsíce – včetně zemědělství či písma – se i otrokářství začalo velice brzy rozšiřovat na západ do Středomoří, nejprve do Řecka a poté ještě dál. Na rozdíl od civilizací Mezopotámie se ve starověkém Řecku a zejména v Římě mohl otrok z podřízeného stavu vymanit, zvlášť pokud byl zručný a věrný. V 7. století př. n. l. mohly řeckého občana uvrhnout do nesvobody dluhy či chudoba nebo se stal válečnou kořistí, pokud jeho strana prohrála bitvu a nedokázal z bojiště utéct. Známe i případy, kdy byly do otroctví prodáni pocestní, které přepadli a zajali lapkové. Řada otroků však podobným traumatem neprošla, protože se narodili již nesvobodným matkám.

Koupit si otroka bylo zpočátku velmi neobvyklé, v 5. století př. n. l. už nicméně otrokářství představovalo zavedený byznys. Po celém Řecku fungovaly trhy s lidmi, kam dodávaly „zboží“ všechny národy tehdejšího Středomoří. Zmíněný obchod závisel nejen na pravidelném a dostatečném přísunu nových jedinců, ale také na poptávce a schopnosti společnosti je kontrolovat a nutit k práci, což řecká civilizace zvládala víc než dobře.

Například v širší oblasti Athén se počty otroků odhadují na 25–100 tisíc, tedy 10–40 % populace. Nucené práce a nesvoboda daným městským státem pevně prostupovaly a otroci provázeli athénské občany od narození do smrti. Působili v domácnostech, na trzích, v dílnách, v zemědělství, nosili jídlo na stůl, vyráběli víno i keramiku a oblečení, popravovali zločince, razili mince či budovali stavby, jež dnes coby jedinečné památky obdivují davy turistů. Ozbrojení otroci patřící městu sloužili také jako policejní sbor a pomáhali potírat nepřátele rodící se athénské demokracie, která paradoxně stála a padala s nesvobodnou pracovní silou.

Od stovek po tisíce

Na trzích ve východním Středomoří, v okolí severní Afriky, Jaderského a Černého moře bylo běžně možné koupit spolu s luxusní keramikou, šperky či potravinami i člověka. Téměř vždy šlo o přístavní trh, protože cestovat s otroky do vnitrozemí, živit je, šatit a ještě hlídat, aby neutekli, bylo náročné – proto se každý otrokář snažil svého „zboží“ zbavit co nejdřív. Občas ceny povážlivě klesaly, zejména v době probíhajícího válečného konfliktu, kdy na nejbližší trhy dorazily celé davy zajatců. Někteří pak odtud putovali přes několik překupníků až do vyhlášených obchodních center v Athénách, Aigině, Korintu a na ostrovech Chios, Lesbos a Délos.

Otroci dopravovaní na trh se logicky lišili původem, věkem i pohlavím, ale také fyzickou silou a intelektem, což pochopitelně ovlivňovalo cenu. Obyčejní a ničím nevyčnívající jedinci mohli v období klasického Řecka v 5.–4. století př. n. l. stát okolo 150 drachem, přičemž pravidelná mzda nekvalifikovaného pracovníka činila drachmu denně. Oproti tomu zkušený a zručný otrok zvyklý pracovat na řídící pozici mohl stát i šest tisíc drachem, jako v případě Thráka Sosia, který byl koupen, aby dohlížel na práci ostatních otroků ve stříbrných dolech.

Kdo s čím zachází…

Stejně jako v ostatních říších, i v Římě vycházelo otrokářství především z absolutní moci vítězů nad poraženými, a to patrně již v době královské v 8.–6. století př. n. l. Šestý římský král Servius Tullius měl být potomkem válečné zajatkyně, která sloužila jako otrokyně u předchozího vládce města. První obsáhlejší informace o tamním postavení otroků zachytila v polovině 5. století př. n. l. nejstarší kodifikace římského práva: Zákon dvanácti desek dokládá, že již tehdy v Římě existovala vcelku vyspělá společnost s dobře fungujícím systémem otrocké práce. Přesto se odhaduje, že v rané fázi římských dějin byl počet otroků poměrně nízký, protože město vedlo jen omezené lokální války.

Situace se změnila ve 3. století př. n. l. s dobyvačnými úspěchy Římanů, které znamenaly příliv několika desítek tisíc otroků ročně. Jejich rostoucí podíl ve společnosti se pak promítl i do literatury a divadla: Stereotypizovaná postava mazaného otroka pomáhala hlavním hrdinům, za což si obvykle vysloužila svobodu. Nutno dodat, že tehdy docházelo rovněž k prvním větším revoltám otroků – v roce 198 př. n. l. ve městě Praeneste, o dva roky později v Etrurii a roku 185 př. n. l. v Apulii.

Rozvoj otrokářství dokonce mohl stát v pozadí konce římské republiky. Přísun levné pracovní síly skupované bohatými šlechtici umožnil vznik obrovských zemědělských usedlostí, tzv. latifundií. Polovina všech otroků na Apeninském poloostrově patřila pouhému procentu nejbohatších Římanů a menší rodinné farmy nemohly popsaným agrobaronům antického světa konkurovat. Jejich majitelé tak chudli, zadlužovali se a stávali se hračkami v rukou mocichtivých a manipulativních politiků. Ti pak nemajetnou chudinu využívali ke svým účelům, nátlaku a bojůvkám, z čehož se rodily politické krize napomáhající vzestupu charismatických vůdců a populistů. 

Mezi uvedenými osobnostmi bychom našli Sullu, Gaia Maria, Pompeia, ale v důsledku i CaesaraOktaviána, jenž se stal prvním římským císařem. Podle odhadů mohlo mít území dnešní Itálie za jeho vlády asi osm milionů obyvatel, z čehož čtvrtinu tvořili otroci. 

Počátek konce

S císařstvím dosáhlo impérium na začátku 2. století maximálního územního rozsahu a soustředilo se spíš na obranu než na další dobyvačné války – což s sebou přineslo i krizi otrokářství, protože přísun válečných zajatců zeslábl. Přesto obchod s lidmi existoval dál a méně zdrojů znamenalo do určité míry lepší postavení otroků. Objevily se například zákony omezující a trestající kruté zacházení ze strany pánů. Ve stejném duchu pak vystupovalo i křesťanství a některé filozofické směry.

Skutečně výrazný úpadek obchodu s lidmi ovšem nastal až s koncem Západořímské říše a se vznikem barbarských království v 5. a 6. století. Nešlo o náhlou ani úplnou změnu: Celý antický svět se transformoval postupně. Římská společnost s komplexním systémem obchodu a urbanismu, rozvinutou sociální strukturou a distribucí bohatství mezi jednotlivé společenské vrstvy se rozpadala a výrazně zjednodušovala. Otroci zkrátka přestali být potřeba a farmáři se opět začali spoléhat především na rodinu. 

Miliony otroků

Během tisícileté historie antického Říma bylo ve Středomoří prodáno a koupeno až 125 milionů osob, což víc než desetkrát převyšuje pozdější transatlantický obchod mezi Afrikou a oběma Amerikami. Loajální starověký otrok měl ovšem jistou šanci na propuštění či vykoupení: Nevíme přesně, jak často se tzv. manumise udělovala, ale během pozdní římské republiky byla ve městech natolik častá, že ji musel omezit zákon. Otroci na velkých farmách se však dočkali propuštění jen málokdy.  


Další články v sekci