Medicínská marihuana v Česku: Všechno, co jste chtěli vědět o léčebném konopí

Konopí se pomalu stává z lehké drogy uznávaným léčebným prostředkem v medicíně napříč světem. Jaká je situace v Česku? Kdo vám může konopí předepsat a jak je správně užívat? Uhradí vám je pojišťovna? A jaké vám hrozí nežádoucí účinky?

22.07.2020 - redakce 100+1Jak je definováno konopí pro léčebné použití?

Jsou to usušená vrcholičnatá samičí květenství rostliny Cannabis sativa L. (konopí seté) nebo Cannabis indica L. (konopí indické). Jeho hlavní účinné látky jsou kanabinoidy, mezi nimiž vyniká svým účinkem Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD). Dalšími obsahovými látkami jsou zejména silice, terpeny, flavonoidy a alkaloidy. Za účinky konopí jsou zodpovědné kanabinoidy (THC, CBD) v kombinaci s dalšími látkami.

Konopí pro léčebné použití je na českém trhu legálně dostupné ve formě individuálně připravovaného léčivého přípravku vydávaného v lékárnách. Používá se jako podpůrná léčba u závažných zdravotních obtíží, jako jsou chronická neutišitelná bolest, neuropatická bolest, neurologická onemocnění, roztroušená skleróza, nevolnost, zvracení a nechutenství v souvislosti s onkologickou léčbou a s léčbou infekce HIV, revmatoidní artritida a další.

Konopí, které je určeno pro léčebné použití, je produkováno na úrovni léčivé látky a jeho pěstování striktně podléhá zákonným předpisům. Takovéto konopí vždy obsahuje přesně definované množství účinných látek a do lékáren je dodáváno v odpovídající kvalitě, která je stanovena právními předpisy. 

Jak probíhá léčba konopím?

Existuje několik druhů konopí pro léčebné použití s různým poměrem účinných složek a jejich množstvím, a tudíž různými účinky. Určení optimálního druhu konopí pro léčebné použití závisí na projevech onemocnění. Konkrétní druh a způsob jeho používání určuje vždy lékař. Ten jej předepíše pacientovi pouze v tom případě, kdy je přínosné stávající léčbu pacienta doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití. Na začátku užívání se obvykle předepisuje menší množství individuálně připravovaného léčivého přípravku. Pokud je účinek nedostačující, lékař může dávku zvýšit, a to až do množství 180 g/měsíc.

Na co se má pacient připravit?

Než začnete konopí pro léčebné použití užívat, lékař provede důkladné vyšetření ke zhodnocení vašeho zdravotního stavu a posoudí vaši předchozí léčbu. Užívání konopí pro léčebné použití může v některých případech vést ke snížení dávek léčiv užívaných při léčbě základního onemocnění, případně ke zmírnění vedlejších účinků této léčby. Lékař předepíše konopí pouze v případě, kdy je přínosné stávající léčbu doplnit účinkem látek v něm obsažených. Jeho účinky závisí nejen na základním onemocnění, ale i na rozdílnosti vnímání účinku jednotlivými pacienty. 

Jsou nějaká doporučení pro užívání konopí?

Upozorněte svého lékaře, trpíte-li jakoukoliv srdeční chorobou nebo v případě genetické dispozice k psychózám (např. schizofrenii) nebo k jiným psychickým poruchám. Ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat váš zdravotní stav, aby zjistil, zda můžete v užívání konopí pro léčebné použití pokračovat, a v případě potřeby upraví dávkování. Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem.

Nic nezatajit

Je velice důležité, aby pacient vždy informoval svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívá nebo užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vč. doplňků stravy. Důvodem je možné vzájemné ovlivňování a následný vznik nežádoucích interakcí a zdravotních potíží.

Na co je třeba při užívání dbát?

Léčba konopím pro léčebné použití se nedoporučuje v době těhotenství nebo kojení. Stejně tak se nedoporučuje jeho kouření – vhodnou metodou užití je inhalace pomocí vaporizéru. Než vyrazíte na cesty, ujistěte se, že je legální vzít konopí s sebou do zemí, kam cestujete, i do zemí, jimiž projíždíte. Pamatujte i na to, že konopí může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou závratě či ospalost, které mohou zhoršit schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Byly zaznamenány i případy krátkodobé ztráty vědomí.

Konopí pro léčebné použití patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život či zdraví lidí nebo způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých zaměstnání, apod. (viz § 274 – trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky). Jeho použití podléhá ustanovením zákona o návykových látkách a může na něm vzniknout závislost.

Má léčebné konopí nějaké kontraindikace?

Například zmiňované těhotenství – účinné látky obsažené v konopí, především THC, mohou mít negativní vliv na vývoj plodu. V těhotenství se proto užívání konopí nedoporučuje. Určité látky, které jsou obsažené v konopí, a to včetně THC, jsou navíc vylučovány do mateřského mléka, proto se konopí nedoporučuje ani v době kojení.

Ve vzácných případech může konopí spouštět psychózu u pacientů s genetickou predispozicí. Jedná se o jedince, v jejichž rodinné anamnéze se vyskytují psychické poruchy, zejména schizofrenie nebo bipolární porucha.

Může mít také sice dočasný, zato však silný vliv na srdeční tep a krevní tlak. Pokud je pacient léčen se srdečními obtížemi, měl by o tom informovat předepisujícího lékaře. Játra jsou primárním orgánem, který se podílí na chemickém zpracování kanabinoidů po orálním užití konopí. U pacientů, kteří mají omezenou funkčnost jater, mohou být účinky konopí výrazně odlišné. U pacientů, kteří měli dříve potíže se závislostmi, mohou vysoké dávky podávané v delším horizontu vést k podpoře rozvoje závislosti. Ojediněle se mohou objevit příznaky, jako je neklid, podrážděnost a nespavost. 

Jaké další nežádoucí účinky může mít?

Konopí pro léčebné použití je obvykle pacienty dobře snášeno. Vzhledem k tomu, že již malé dávky často přinášejí dostatečnou úlevu, jsou nežádoucí účinky pozorovány spíše ve výjimečných případech. Pokud nastanou, bývá příčinou buď vyšší dávka, nebo kombinace s alkoholem či alkoholu podobnými látkami. Ve většině případů jsou nežádoucí účinky mírné a obvykle odezní během několika dní. Projeví-li se výrazné změny psychického stavu, informujte neprodleně svého lékaře.

Pro efektivní léčbu konopím stačí dodržovat parametry léčby. Především v případech, kdy se jedná o začátek užívání nebo kdy pacient užívá větší dávky konopí, je vhodné, aby byl v kontaktu či pod dozorem poučené osoby (např. rodinného příslušníka), která mu může být nablízku v případě nepříjemných pocitů, nevolnosti či dokonce zhoršení zdravotního stavu, k čemuž může docházet obzvláště u prvouživatelů (často se objevuje nevolnost i zvracení při dosažení určité individuální hranice THC, ale po relativně krátké době se vše normalizuje a tento zážitek se zřídkakdy opakuje). Jedním z nejznámějších účinků konopí je stav euforie, pocit uvolnění, zrychlený srdeční tep, nekontrolovatelné výbuchy smíchu, změny vnímání okolí. Tyto stavy jsou často doprovázeny suchými ústy a zarudlýma očima.

Jak konopí uchovávat?

Přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití je nutné uchovávat mimo dosah a dohled dětí, v původním obalu v suchu při teplotě 2–25 °C a nesmí se používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. V případě, že pacient již konopí používat nebude, měl by jej odnést do lékárny, která zajistí jeho likvidaci v souladu se zákonem. Jakýkoli jiný postup je nelegální. 

Svůj lék si může pacient vyzvednout jako jakýkoliv jiný v lékárně?

Pacient v lékárně předloží elektronický recept s omezením, který obdržel od lékaře. Lékárna prostřednictvím Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO) ověří, zda v daném období již nebylo pacientovi vydáno maximální množství konopí stanovené vyhláškou (180 g). Pokud pacient nevyčerpal stanovený množstevní limit, lékárna vydá buď množství předepsané lékařem, nebo množství, které zbývá do naplnění stanoveného limitu. Vydávat konopí může každá lékárna, která je schopna vydávat léčivé přípravky prostřednictvím elektronického receptu (takové lékárny je možné vyhledat v databázi lékáren na www.sukl.cz). 

Jakým způsobem pacient konopí užívá?

Aktuální vyhláška nevymezuje způsoby podání. Pro informaci však uvádíme dvě základní cesty podání. Konkrétní použití vždy určí lékař. První je tzv. inhalační podání – za bezpečný způsob se považuje inhalace pomocí vaporizéru. Konopí, respektive vzduch, který proudí kolem, je v tomto případě zahříván na teplotu 170–200 °C. Vzhledem k tomu, že nedochází ke spalování rostlinného materiálu, je takové užití, na rozdíl od klasického kouření, zdravější. Tento způsob aplikace prostřednictvím dýchacích cest má za následek poměrně rychlý nástup účinku, efektivní přechod do krve a následné rozšíření do celého organismu. Nevýhodou je problematické dávkování obzvláště u pacientů s potřebou malých dávek a intervalového užívání (lze částečně řešit volbou vhodného vaporizéru). 

A druhý způsob?

Dalším způsobem užívání konopí je jeho požití nejlépe s potravinami obsahujícími tuky nebo jiné látky, které umožní účinným látkám rozpuštění a následné vstřebávání. Volba vhodného způsobu orálního užívání konopí by měla vždy být konzultována s odborníkem (lékařem či lékárníkem, který by měl vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta a potřebné léčbě doporučit nejvhodnější způsob použití). Nevýhodou a také možným rizikem při orálním užití je především opožděný nástup účinku, kdy se uživatel může domnívat, že „to nezabírá“ a užije větší dávku, což mu následně může způsobit předávkování a zdravotní obtíže. Proto je nutné vždy dodržet dávkování předepsané lékařem.

Hradí toto konopí zdravotní pojišťovny?

Úhrada konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění je možná, a to na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. SÚKL v Opatření obecné povahy OOP 02-2016 úhradu individuálně připravovaným léčivým přípravkům s obsahem konopí pro léčebné použití nepřiznal, jelikož při svém rozhodování vycházel z vyjádření a stanovisek odborných společností, ze zjištěných skutečností, z výsledků předložených a hodnocených studií, které nebyly dostatečné k tomu, aby přiznal vyšší úhradu individuálně připravovaným léčivým přípravků s obsahem kanabinoidů, tedy i konopí pro léčebné účely. Nepřiznání úhrady však nebrání tomu, aby konopí pro léčebné použití bylo hrazeno na základě výše uvedeného paragrafu. Doporučujeme proto pacientům, aby se v této věci obraceli na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Konopí jako droga

V České republice není legální konopí pro svou potřebu pěstovat ani jej používat. Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství v přestupkovém řízení; v množství větším než malém v řízení trestním. Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře apod.). I pokud tedy drogy přechovává uživatel drog nebo závislý, jedná se vždy o protiprávní jednání. Podobná pravidla platí i pro pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku. Všechny podmínky a tresty řeší zákon č. 40/2009 Sb.

Kde konopí pomáhá?

Konopí pro léčebné použití je možno aplikovat ke zmírnění příznaků u těchto indikací:

  • chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)
  • spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace mající původ v neurologickém onemocnění nebo úrazu páteře s poškozením míchy či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře
  • nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV
  • Tourettův syndrom (též syndrom Gilles de la Tourette)
  • povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

V České republice problematiku medicínského konopí řeší Státní agentura pro konopí pro léčebné použití. Odpovědi na otázky vychází z jejích informací.


Další články v sekci