Měděný Afroditin ostrov: Starověký Kypr zastával ve Středomoří strategickou roli

Strategická poloha předurčila Kypr k důležité roli v historii Středomoří. Bohatá naleziště mědi z něj udělala prosperující místo – zároveň však lákala sousední mocnosti a s železnou pravidelností jej uvrhla do područí tu oné, tu jiné říše

20.07.2023 - Tomáš AlušíkKypr se svou krásou řadí mezi perly východního Středomoří. Proslul rozsáhlými nalezišti mědi, od níž je vlastně odvozeno jeho jméno – latinsky měď se řekne „cuprum“. Navíc leží strategicky necelých sto kilometrů od pobřeží Turecka i Sýrie, a proto býval již od starověku v hledáčku okolních mocností, což se ostatně podepsalo na jeho mnohdy pohnuté historii. Komplikované až tragické události 20. století vyústily v okupaci severní části ostrova tureckou armádou. Tento stav trvá od roku 1974 až dodnes.

Bohatství mědi

Kypr je rozhodně místem, kudy kráčely dějiny. Dnes tu proto najdeme řadu významných archeologických i historických památek – osady prvních místních neolitických zemědělců, opevněná sídliště doby bronzové, obrovské areály vykopávek městských států klasické antiky i několik středověkých hradů a klášterů… My se ale budeme věnovat jeho starověké éře.

Po roce 1500 př. n. l. se Kypr stal největším vývozcem mědi ve východním Středomoří. Obchodovali s ní a vyváželi ji ve velkých ingotech ve tvaru stylizované býčí kůže – tedy obdélníku s prohnutými stranami. Během tohoto období se na ostrově začali usazovat Řekové. A v éře kolapsu civilizace doby bronzové dorazili i na Kypr okolo roku 1200 př. n. l. nájezdníci a piráti označovaní jako „mořské národy“.

Řecké vlivy

Některá kyperská sídliště byla vypleněna, ale během doby železné se místní opět vzmohli a směřovali k rozkvětu. Z této turbulentní doby pochází například opevněné sídliště Maa Palaiokastro. Zajímá nás proto, že vykazuje řadu podobných charakteristik s opevněnými lokalitami na Krétě, což svědčí o řeckém vlivu na osidlování ostrova a o helenizaci zdejší společnosti. Podle bájí se na řecké kolonizaci podíleli také různí legendární hrdinové, vracející se domů z Trojské války. Řekové na Kypr přinesli i kult Afrodity, bohyně krásy a lásky. Právě zde, v zálivu Petra tou Romiou, se totiž měla podle legendy zrodit z mořské pěny. Poeticky se proto Kypru říká i „Afroditin ostrov“.

Během prvních století 1. tisíciletí př. n. l. na ostrově rozkvetlo sedm, později až deset nezávislých království – městských států obklopených širším okolím. Těmi nejvýznamnějšími byly Idalion, Kition, Lapithos, Ama­thús, Tamassos, Pafos Salamína. Vždy však podléhaly vlivům mocných států v oblasti Předního východu. Nejprve Kypr kontrolovala Asýrie, jak můžeme vyčíst z několika asyrských úředních dokumentů. Většina kyperských králů měla však i tak řecká jména.

Poté ho nějakou dobu ovládal Egypt, ale kolem roku 526 př. n. l. se ocitl pod nadvládou perské říše. Ne­uběhlo ani třicet let a skoro všechna kyperská království se přidala k protiperskému povstání iónských měst na pobřeží Malé Asie. Tyto události se dokonce staly záminkou k dlouhým řecko-perským válkám, to když se ke vzbouřencům přidaly Athény. Pro Kypr to však nedopadlo nijak zvlášť růžově – o rok později na ostrov přitáhlo perské vojsko a dobylo některá města.

I když země vzkvétala a místním královstvím se vždy načas dařilo z perského vlivu vymanit, do řeckého područí je definitivně uchvátil až Alexandr Veliký. Po vojevůdcově smrti si bohatý ostrov nárokovalo hned několik jeho generálů. Po letech nejrůznějších léček a vražedných útoků si ho nakonec vybojoval Ptolemaios I., který se už předtím zmocnil Egypta a Kypr si prostě jen přibral jako další provincii. A když se ptolemaiovské impérium roku 58 př. n. l. rozpadlo, obsadili ostrov Římané. Dvakrát ho poté dostala darem královna Kleopatra – jednou od svého milence Julia Caesara, o pár let později od dalšího milovaného muže, kterého rozvedla a dostala k oltáři – vojevůdce Marka Antonia.

Jak víme, osud Kleopatry a její lásky se naplnil roku 30 př. n. l. O osm let později ustanovil Řím ostrov senátorskou provincií a rozdělil ho do čtyř administrativních oblastí – Pafos, Amathús, Salamis a Lapithos. Ani staletí římské nadvlády však nesetřela řecký charakter zdejší civilizace. Do kulturně a ekonomicky vzkvétající oblasti také postupně pronikalo křesťanství. Narodil se tu dokonce svatý Barnabáš, původně syn z židovské kněžské rodiny a jeden z prvních konvertitů k nové víře. Spolu s apoštolem Pavlem se vylodili u Salamíny a zahájili zde misijní pouť na obracení zdejších obyvatel ke křesťanství. A když se v roce 395 rozdělila římská říše na západní a východní část, Kypr přečkal konec antiky a následujících skoro 800 let jako součást byzantské říše.

Níkokreon­tův kenotaf

Vraťme se ale k Salamíně. Tento nejvýznamnější kyperský antický městský stát založil podle mytologické tradice řecký hrdina Teukros, když se vracel z Trojské války. Původně totiž pocházel z ostrova Salamíny v Sarónském zálivu poblíž Athén, a nový domov tedy pojmenoval podle svého rodiště. Od 8. století př. n. l. zde postupně vyrostlo nejvýstavnější a politicky nejdůležitější kyperské království. Většina dnes dochovaných a alespoň částečně zrekonstruovaných památek však pochází až z římského období. Jde především o velké divadlo pro asi 15 tisíc diváků, komplex gymnasia čili atletického cvičiště s lázněmi vyzdobenými mozaikami a stadion. Z posledních staletí antiky i raného středověku pak pocházejí zbytky několika raně křesťanských bazilik. 

Na neštěstí leží Salamína v části ostrova okupované Tureckem, takže v posledních letech zde vykopávky ve větším měřítku neprobíhají. Velice významné je i salamínské pohřebiště s několika desítkami hrobů, z nichž některé se nacházely pod mohylou. Výjimečné místo zde zaujímá tzv. Níkokreon­tův kenotaf, nad nímž se tyčila deset metrů vysoká mohyla o průměru padesáti metrů. Pod ní archeologové odkryli pohřební katafalk z nepálených cihel, na němž stála srovnána velká pyramida kamení.

Katafalk nesl stopy po velké pohřební hranici a v jejím popelu byly nalezeny různé předměty včetně zajímavých fragmentů soch v životní velikosti. Původně je sice vyrobili z nepálené hlíny, ale žár pohřební vatry je zatvrdil. Sochy někdo zřejmě vymodeloval kolem dřevěných kůlů, které byly zapuštěny do šestnácti děr umístěných okolo katafalku. Nalezla se řada fragmentů těchto soch – včetně pěti tváří. Jedna patřila ženě, dvě starším a dvě mladším mužům.

Jak si tento nález vyložit? Jednoznačný závěr nemáme, ale datace na konec 4. století a celkové velmi specifické okolnosti nasvědčují, že hrobku postavili na počest velmi významných osobností. Možná šlo tedy o prázdnou hrobku a místo symbolického pohřbu rodiny posledního salamínského krále Níkokreonta. V roce 311 př. n. l. totiž Ptolemaios I., jeden z bývalých velitelů Alexandra Velikého, přikázal Níkokreonta zavraždit.

TIP: Zapomenutá Kleopatřina sestra: Touha po vládě stála princeznu Arsinoe život

Nepodařilo se mu to tak zcela. Vládce se spolu se svou rodinou raději zamkl v obklíčeném královském paláci, který následně poručil zapálit. V ohnivé výhni pak všichni našli smrt. Salamíňané později pravděpodobně uspořádali králi i jeho blízkým slavnostní tryznu, pro niž symbolicky použili hliněné figury. Kenotaf nám tedy zůstal jako jeden z archeologických dokladů vztahujících se ke konkrétní, i když dosti děsivé historické události. 

Obýván od neolitu

Ačkoli první krátkodobé stopy přítomnosti člověka se na Kypru datují už do 10. tisíciletí př. n. l., lidé trvale osídlili ostrov až od 7. tisíciletí př. n. l., tedy od mladší doby kamenné, kdy se zde usadili první zemědělci. Ve 4. tisíciletí př. n. l. pak ostrov vstoupil do kovového věku, když se lidé naučili zpracovávat místní hojný kov – měď. Teprve po polovině 3. tisíciletí – tedy o několik set let později než v okolních oblastech – zde nastala doba bronzová. Během ní Kypr poprvé výrazněji vstoupil na pole mezinárodních obchodních vztahů s okolními oblastmi – Egyptem, Syropalestinou, ale i Řeckem včetně mínojské Kréty. Obchodoval samozřejmě s mědí.


Další články v sekci