Obávaný král: Proč se mocný Řím třásl před Marobudem?

Půl tisíciletí ovládali naše území Germáni, přesto víme o jejich působení velmi málo. Ba co víc, známe jediné významné jméno. To znělo Marobud a na počátku našeho věku se neslo od úst k ústům. Obával se ho i velký Řím…

08.07.2023 - Jan HrdinaExpanze císaře Octaviana Augusta ( 27 př. n. l až 14 n. l.) v Germánii počítala s posunutím římské hranice dále na sever, k Dunaji z jihu a k Labi od západu. Důsledně realizovaný plán přinesl své ovoce a pod velením vojevůdce Drusa staršího, ověnčeného přídomkem Germanicus, překročily legie Rýn a skutečně postoupily až k Labi. Římské plány se nečekaně zvrtly roku 6 po Kristu právě ve chvíli, kdy se tehdy ještě vojevůdce Tiberius (42 př. n. l. – 37 n. l., od roku 14 n. l. císařem) rozhodl zlomit poslední potenciální hrozbu ve Velké Germánii, krále Marobuda (35/30 př. n. l. – 37/38 n. l.), jediného vážného konkurenta Říma. Proč se ho Římané tak obávali? Byl pro ně skutečně hrozbou? A kdo to vlastně byl? 

Nejasné počátky 

Král Marobud je prvním vládcem na českém území, kterého známe jménem. Dobové prameny o jeho původu a mládí neříkají téměř nic. Víme, že byl vychován v Římě se vším, co k tomu patřilo. Jak se dostal mladý Germán do Říma? Velmi pravděpodobně sem přišel jako rukojmí, šlo tedy zřejmě o syna některého z germánských kmenových náčelníků či králů. Brát rukojmí, aby byla zachována loajalita nepřátel, představovalo běžnou praxi. 

Marobud se tak v Římě mohl setkat s dětmi ze všech koutů římského světa, s nimiž ho pojil stejný osud. Jedním z takových rukojmí byl například i Herodes Antipas, syn judejského krále Heroda Velikého. V okamžiku, kdy Marobudova výchova skončila a stal se dostatečně způsobilým splnit své poslání, byl vyslán zpět k Markomanům, aby je vedl ve shodě s římskými představami. Kdy přesně k Markomanům přišel? Nevíme. Avšak v době, kdy tento kmen přišel do Čech, tedy někdy mezi lety 9–6 př. Kr., vedl je právě Marobud. Česká kotlina se pak stala novým domovem kmene a také srdcem jeho rodící se říše

Příchod Markomanů 

Marobud se vrátil ke kmeni přibližně v době, kdy vojevůdce Drusus s legiemi pronikl až k Labi a získal kontrolu nad kmeny Cherusků a Chattů, sousedících s Markomany. Nedlouho před jeho příchodem byl Markomany vyhnán původní král. Jeho nástupce byl zřejmý. Roky strávené v Římě Marobuda vybavily pro budoucí poslání vskutku dobře. Germánský kmen měl přirozené obavy z postupující římské mašinerie a k povinnostem nového krále patřilo zajistit jim bezpečí. Marobud se proto rozhodl Markomany odvést daleko od římského ohně a mečů. Nejvhodnějším řešením se nabízel odchod na východ a zde se usadit v Boiohaemu, zemi keltských Bójů, s nimiž Markomani dlouhé roky hraničili. Ostatně tato skutečnost dala kmenu i jméno, které lze přeložit jako hraničáři.

Boiohaemum bylo zemí, kam již dříve někteří příslušníci kmene odešli. Toto území se z nemalé části uprázdnilo, neboť se mnoho Bójů vydalo na východ, aby podobně jako Markomané nalezli nový, bezpečnější domov. Ti, kteří zůstali, nepředstavovali hrozbu, naopak. Šlo o kulturní lid, jehož poznatky se pro nově příchozí Germány staly přínosem. 

Vzestup germánské mocnosti 

Nová země skýtala vhodné podmínky pro to, aby se Markomani stali silnými. Dobře chráněni za hradbou hor, se zdroji železné rudy nutné pro výrobu nástrojů a zbraní, s úrodnou půdou podél řek k obživě. Marobud mohl začít budovat vojsko a navazovat spojenectví. Jeden po druhém se přidávaly germánské kmeny z bližšího i vzdálenějšího okolí. Někteří se nechaly získat mocí svých slov, jiné přesvědčily štědré dary a dalším imponovala síla Marobudova vojska. Tak se postupně přidali Lugiové, Gótové i svébští Semnonové. Pod hrozbou válečného tažení tehdy ještě vojevůdce Tiberia se k Marobudovu svazku připojil i kmen Langobardů, který opustil tehdy novou a brzy zaniknuvší provincii Germania. Později se k Marobudovi připojili též Hermunduři, kteří sídlili u Labe, rovněž i Sibinové ze severu a také bojovní Kvádové z východu.

Marobudova říše

Marobudova říše. (zdroj: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Říše, v jejímž čele Marobud stál, se postupně vyvinula v největší státní útvar svobodných barbarů. Jistě, že markomanský král nemohl tak velkému celku vládnout zcela sám, opřel se o tradici svého lidu a vládl za účasti rady starších, jejíž autorita byla nezpochybnitelná. Velkou oporu mu poskytovala družina, složená z nejlepších mužů jednotlivých rodů a bylo-li třeba učinit důležité rozhodnutí, shromáždili se všichni bojeschopní muži, aby rozhodli silou svého hlasu. Marobud po římském vzoru také vybudoval vojsko o síle 70 000 pěších a 4 000 jezdců, které dostávalo pravidelný plat. Rovněž zavedl některé úřady a nastavil přísné zákony, což mu však v pozdějších letech příliš neprospělo. Na to byli Germáni příliš svobodomyslní. 

Římské obavy 

S Římem Marobud udržoval přátelské styky a do svého sídla v srdci Boiohaema pozval kupce z říše, kteří do barbarika přiváželi vzácné zboží jako látky, bronzové nádoby, šperky, zbraně či víno. I Germáni měli co nabídnout, a tak na jih putovaly vozy naložené kožešinami, voskem, obilovinami a otroky. Nikdo na sever od Alp se Markomanům nevyrovnal. A v tom byl právě ten problém.

Vzestup svobodné říše germánských kmenů, blízkost římským hranicím i fakt, že Marobudova politika byla nezávislá, nikoliv loajálně prořímská, jak Římané při Marobudově odchodu doufali, vzbuzovaly u strach. Císařská ultimáta Marobud nevyslyšel, pranic se mu totiž nelíbilo, že by se jeho Germáni měli stát součástí římské provincie a tvořit říši hráz proti kmenům ze severu. Pokus zlomit vůli Markomanů silou a přimět je, aby se podvolili, přišel osm zim před smrtí císaře Augusta. Tehdy se shromáždilo vojsko, kterým ani Julius Caesar nevládl, složené z dvanácti legií a pomocných sborů. 

Legie pochodují do Čech 

Římané zvolili vskutku skvělou strategii, jak Markomany srazit na kolena. Chtěli je sevřít do kleští z východu i západu. Z Carnunta v Pannonii pochodoval sám Tiberius se sedmi legiemi a z Mogontiaca (Mohuč), které již tehdy bylo pevným táborem, táhl Sentius Saturninus v čele pěti legií. Spolu s ním pochodoval v římských službách i Arminius z kmene Cherusků, který byl stejně jako Marobud poslán do Říma jako rukojmí, kde byl vychován a později se vrátil, aby vedl svůj kmen

Velleius Paterculus, přímý účastník událostí, vypráví, že Marobud „vojsko vybudované k ochraně své říše a neustálým výcvikem dovedené téměř až k římské disciplíně dostal v krátké době na tak vynikající úroveň, že bylo postrachem i našeho impéria. K Římanům se choval tak, že nevyvolával válečné konflikty, ale dával najevo, že v případě napadení má více než dost sil a je odhodlán postavit se na odpor. Na tohoto muže a na tuto oblast se Tiberius Caesar rozhodl zaútočit … Caesar již dokončil přípravy v zimním táboře u Dunaje a posunul své vojsko, takže nebyl vzdálen od prvních pozic nepřítele více než pět dní pochodu … Ale v tom se celá Pannonie, zvlčilá, protože si užívala výhod dlouhého míru, a plná sil, domluvila na společném plánu s Dalmácií a se všemi kmeny v té oblasti a chopila se zbraní“. 

Král diplomat 

Římané tedy museli akutně zasáhnout proti rozsáhlému povstání, a z tažení do České kotliny sešlo. Někteří z velmožů králi radili, aby římských potíží využil a vpadl jim do zad. Takové počínání by ale bylo velmi krátkozraké. Dlouhodobá pozornost říše by se zcela a úplně obrátila proti Markomanům, čemuž by dlouhodobě nemohli čelit. Ke slovu se proto dostalo umění diplomacie. Nedůvěra nyní panovala na obou stranách, a tak Tiberius vyslal své posly k Marobudovu dvoru s nabídkou míru a vzájemné dohody. Germán přijal. 

Téhož roku došlo k uzavření smlouvy mezi Římem a Markomany o přátelství a vzájemném respektu. Marobud byl uznán králem a označen za přítele Říma. Tím se na další roky podařilo zajistit prosperitu markomanské říše. Válka v Pannonii trvala čtyři roky a vyžádala si nasazení osmi legií, které původně operovaly v Germánii. Avšak s výjimkou Markomanů, kteří nevystupovali nepřátelsky, byly všechny silné germánské kmeny zpacifikovány. Ke kontrole téměř 20 let systematicky dobývaného území, plného bojovných, primitivních, prolhaných a neorganizovaných barbarů, jak je Římané vnímali, tři legie postačovaly. Ba co víc, roku 7 císař Augustus oficiálně deklaroval vznik nové provincie Germania a jejím guvernérem jmenoval Publia Quintilia Vara, jemuž zůstaly k dispozici pouze tři legie. 

Arminiova lest 

„Varus Quintilius …, uvyklý spíše poklidnému životu v táboře než na bitevním poli, ale se slabostí pro peníze,“ charakterizuje guvernéra Velleius Paterculus. Přibližně ve stejné době, kdy se Varus ujal svého úřadu, vrátil se z války v Pannonii také římský velitel Arminius. Šlo o člověka velkých ambicí, což ale nemění nic na skutečnosti, že příčinu k povstání Germánů zavdali sami Římané svým tvrdým přístupem a vysokými daněmi. Arminius nejprve přesvědčil sousední porobené kmeny, aby se přidaly k Cheruskům a na Římany zaútočily. Ne však v otevřené bitvě, ale tak, jak to umějí barbaři nejlépe. V členitém terénu, v lese, ze zálohy a bez varování. „Do svého záměru zasvětil nejprve pár, potom víc jednotlivců. Řeční a vysvětluje, že Římany lze porazit, od plánu přejde hned k činu a stanoví dobu zákeřné pasti,“ líčí barvitě Velleius Paterculus. 

Na podzim roku 9 pak Arminius guvernéru Varovi poslal klamavou zprávu o povstání. Guvernér cítil povinnost i příležitost se s Germány vypořádat. Netušil, že své tři legie vede do pasti. Varus vedl svou mohutnou armádu neznámým, lesnatým a bažinatým terénem přímo do oblasti, kde měly operovat vzbouřené kmeny. Věřil slovům Arminiovým, kterého považoval za loajálního. To se však ukázalo jako chyba, když Germáni zasadili legiím zdrcující porážku v bitvě v Teutoburském lese

Měření sil 

Arminiův čin nezůstal bez odezvy. Ztrátou provincie Germanie se Římanům uvolnili ruce, a tak se proti vzbouřencům vypravil vojevůdce Germanicus. Sedm let po události v Teutoburském lese ničil vítězný Germanicus jednu osadu za druhou až se roku 16 s Arminiem utkal v bitvě na pláni Idistaviso. Cheruskové byli zmasakrováni, avšak Arminius uprchl a znovu se Římanům postavil. Byl opět poražen, štěstěna ale při Arminiovi stála a on ještě jednou vyvázl. V situaci, kdy v Germánii zuřila válka, se Marobud snažil dostát smlouvě s Římem a zachoval neutralitu. Přesto se konfliktu nevyhnul, stal se totiž největším Arminiovým rivalem. 

Aby oslabil Marobudovu pozici a přitáhl k sobě další spojence, začal Marobuda očerňovat jako zrádce svobodných kmenů. Podařilo se mu zlákat Langobardy a Semnony, kteří dosud byli ve svazku s Markomany. Arminius spojence nutně potřeboval, neboť u mnoha Cherusků upadl v nemilost, na Marobudovu stranu se připojil i jeho strýc Inguiomer. Střet s Arminiem byl nevyhnutelný. Roku 17 došlo k bitvě.

„Řadili se k pravidelnému boji se stejnou nadějí na obou stranách a neútočili již neuspořádanými výpady v rozptýlených tlupách, jak tomu kdysi bývalo u Germánů; dlouhým válčením s námi si totiž zvykli držet se svých praporů, zajišťovat se zálohami a poslouchat rozkazů svých velitelů,“ líčí způsob boje Tacitus. Střetnutí bylo vyrovnané, oba vůdci přišli o pravé křídlo. Všichni čekali novou bitvu, která by rozhodla, ale Marobud takticky přeložil svůj tábor na návrší, kde se chtěl přeskupit. To Arminius považoval za uznání porážky a patrně to tak pochopili i Marobudovi spojenci, neboť se k Arminiovi připojili Hermunduři a Gótové. 

Římské zájmy 

Aktuální poměr sil nedával Marobudovi jinou možnost, „když byl přebíháním vojska znenáhla oslaben, ustoupil do území Markomanů a poslal vyslance k Tiberiovi s prosbou o pomoc. Dostal odpověď, že se neprávem dovolává římských zbraní proti Cheruskům, když Římany v boji proti témuž nepříteli nijak nepodporoval. Ale přece poslal Drusa, jak jsme uvedli, aby zajistil mír,“ dokládá Tacitus. Vojevůdce Drusus pak „podněcoval Germány k rozbrojům a k tomu, aby se po Marobudově pádu na něho doráželo až k jeho záhubě“

Marobud ctil smlouvy a spojenectví, věřil tedy, že ho Římané podpoří. Nikdy proti nim nepozvedl meč, přesto byl považován za hrozbu výrazně větší než Arminius. Podcenil římskou lstivost a ambice. Poselstvo se vrátilo s nepořízenou a Marobud pochopil, že vzájemné soupeření mezi germánskými kmeny Římu vyhovuje a smlouvou, kterou spolu uzavřeli, si říše jen koupila čas. 

Zrada 

Marobud byl nyní obklíčen nepřáteli. Za hranicí Římané, v barbariku Arminius a v Boiohaemu se příležitosti chopili nespokojení markomanští velmožové. A tehdy ucítil příležitost jistý Katvalda, jehož před lety Marobud vyhnal ze země. Byl příhodný čas k pomstě. Zjednal si podporu Gótů a „vtrhl se silným vojskem do území Markomanů, podplatil přední muže, aby se s ním spolčili, a potom vpadl do královského sídla a tvrze ležící nablízku.“ 

Marobud se svými věrnými musel uprchnout, zatímco Katvalda zaujal jeho místo. Marobud neztrácel naději a vypravil se na jih, aby požádal o pomoc císaře Tiberia. Pro něj ale věc za římskou hranicí skončila. Vůči uprchlíkovi se sice stavěl jako přítel, nabízel mu útočiště, zároveň ale také možnost volného odchodu z Itálie, bude-li o to stát. O vojenské pomoci ani slovo. 

TIP: Vpád barbarů: Kolaps Římské říše odstartovalo stěhování národů

V senátu pak Tiberius mluvil zcela jinak, když prohlašoval, že „tak nebezpeční nebyli ani Filippos Athéňanům ani Pyrrhos a Antiochos římskému národu. … vylíčil velikost tohoto muže, divokost kmenů, které mu byly poddány, a jak blízký Itálii je to nepřítel, i svá opatření k jeho zničení.“ A tak Marobud zůstal v italské Ravenně, kde žil sice důstojně, ale pod stálým dohledem. Římané ho nehodlali pustit, byl jejich pojistkou proti germánským kmenům. Pokud by nastaly potíže, mohl se Marobud s římskou pomocí kdykoliv vrátit na trůn jako klientský král. K tomu však nikdy nedošlo a kdysi mocný král, pán Boiohaema a vůdce mnoha kmenů strávil dalších 18 let v Itálii. První známý vládce z českých zemí zemřel v Ravenně mezi lety 37–38 a byl tu také pohřben.


Další články v sekci