Druhý život svaté Ludmily: Cesta kněžny mezi české zemské patronky

Úcta ke sv. Ludmile svým společenským dosahem stojí ve stínu kultu sv. Václava, nebeského knížete Čech, její více než tisícileté trvání však dokumentuje množství uměleckých děl a artefaktů lemujících rozličné okamžiky českých dějin
Zdá se, že začátky Ludmilina kultu byly dlouho spíše skromné a víceméně se omezovaly na baziliku sv. Jiří a klášter benediktinek, který při ní v sedmdesátých letech 10. století vznikl. Není vůbec náhodou, že v jeho čele jako abatyše stanula Přemyslovna Mlada, dcera knížete Boleslava I. (  935–967 či 972), jenž byl právě oním mladším z Ludmiliných vnuků a nástupcem sv. Václava.

V abatyšině zájmu jednoznačně bylo, aby její prababička, pohřbená v klášterním kostele, požívala úcty světice. Vrhalo to skvělé světlo jak na samotný benediktinský klášter, tak také na přemyslovský rod. Sice se již útěšně rozvíjel kult svatého Václava, ale mít v rodině ještě další světici mohlo prestiž jedině posílit.

Cesta na oltář

Dalším potvrzením dobového konsensu o Ludmilině mimořádné osobnosti bylo, když tehdejší pražský biskup Daniel (v úřadu 1148–1167) vložil část jejích relikvií do nových oltářů v kostelích v Praze a okolí. Historik Petr Kubín to vykládá jako povýšení na další stupeň úcty a důkaz, že kolem poloviny 12. století už byl kněžnin kult rozšířen nejen při svatojiřském klášteře, ale minimálně na diecézní úrovni.

První kostel zasvěcený Ludmile pak vznikl počátkem 13. století v místě jejího dřívějšího sídla na Tetíně a z doby přibližně o sto let později pak známe její nejstarší dochovaná vyobrazení na iluminacích v dobových rukopisech. Obecně asi nejznámějším středověkým zpodobněním Ludmily je obraz od Mistra Theodorika v karlštejnské kapli sv. Kříže z šedesátých let 14. století. Přestože svatoludmilská úcta nikdy nedosahovala takové intenzity jako svatováclavská a šířila se pozvolna, Ludmila do panteonu českých světců nakonec nesmazatelně vstoupila. Od dob posledních Přemyslovců už mezi obyvatelstvem českých zemí nepanovala pochybnost o tom, že kněžna-mučednice plní roli jednoho ze zemských patronů.

Ludmilské legendy

Nedílnou součástí – a do značné míry i iniciačním fenoménem – kultu sv. Ludmily byly v období raného i vrcholného středověku i takzvané legendy – hagiografické (zabývající se popisem života světců) texty, vznikající za účelem posílení úcty k tomu konkrétnímu světci či přímo při příležitosti jeho kanonizace. Podle historika Dušana Třeštíka byla okolo roku 975 (při příležitosti založení kláštera benediktinek u kostela sv. Jiří v Praze, místa posledního odpočinku zavražděné kněžny) sepsána latinská legenda Fuit in provincia Boemorum. Její název, vytvořený z prvních slov tohoto textu (v překladu „Stalo se v zemi české“) uvádí poměrně jednoduchý text, který stručně připomíná život a umučení první české kněžny, která přijala křesťanství.

O něco mladší, z poslední třetiny 10. století, je pravděpodobně legenda Crescente fide („Když vzrůstala víra“), v níž ale Ludmila hraje pouze vedlejší roli na cestě za mučednictvím jejího vnuka, knížete Václava. Od tohoto textu se vine nit různých přepracování a překladů, ve své době zcela běžných, ale pro současného pozorovatele velmi nepřehledných – na tom, kdo od koho přebíral, se v některých případech dosud neshodnou ani odborníci. Jde však o texty, ze kterých pro své dílo Chronica Boemorum čerpal i kronikář Kosmas a po něm další středověcí a novověcí autoři, a navíc jde v případě Ludmily v podstatě o jediné informace, které se o jejím životě a smrti dochovaly.

Barokní vrchol

Z doby husitské a později z období reformace se nám o úctě ke sv. Ludmile nedochovalo velké množství zpráv, zdá se však, že její kult zcela nezanikl a nadále se udržoval i v situaci, kdy značná část věřících nepokládala uctívání ostatků svatých za projev křesťanské víry.

Obrat k lepšímu pravděpodobně nastal v období vlády dynastie Jagellonců – zejména král Vladislav II. ( 1471–1516) velmi usiloval o obnovení kultu českých zemských patronů. V baroku pak úcta ke svaté kněžně dále rostla, vzniklo množství jí zasvěcených chrámů a začala se definitivně řadit mezi hlavní zemské patrony. Hlavními středisky svatoludmilského kultu se v té době vedle Tetína, kde byla Ludmila zavražděna, a pražského kláštera sv. Jiří, kam její tělo nechal přenést vnuk Václav, stal též Mělník coby domnělé místo jejího původu a Stará Boleslav, ve které došlo k vraždě knížete Václava. Postava sv. Ludmily také v mnoha případech hrála významnou roli cyklu legend spojených s Palladiem země české – ať už jako jeho příjemce od svatých Konstantina a Metoděje, nebo (spolu se svým manželem Bořivojem) jako jeho zhotovitelka. 

Osvícenství nepřálo kultu světců obecně a ani ten Ludmilin nebyl v tomto ohledu výjimkou – roku 1782 byl například zrušen klášter sv. Jiří, v jehož bazilice kněžniny ostatky dodnes spočívají. Osud kultu zachránilo vlastenecké vzepětí národního obrození, které si v souvislosti s myšlenkou panslovanství velmi cenilo světců, jejichž původ bylo možné považovat za slovanský – vedle Ludmily šlo zejména o sv. Václava, Prokopa a Vojtěcha a o bratry Konstantina a Metoděje.

TIP: Uškrcená světice: Proč musela zemřít svatá Ludmila a kdo ji zavraždil?

Pozici Ludmily coby zemské patronky asi nejlépe zhmotnil sochař Josef Václav Myslbek, který ji na Václavském náměstí roku 1912 postavil do pod jezdeckou sochu sv. Václava v rámci nejproslulejšího pomníku zemských patronů. K podobě mučednice se šálem okolo krku, ale zároveň i s knihou coby symbolem vzdělanosti, autor dospěl skrze množství přípravných skic, které dokumentují důraz, jen na vystižení optimální Ludmiliny podoby kladl. 

Zkouška ohněm

Zajímavou historku v souvislosti s Ludmiliným posmrtným životem udává ve svém díle Chronica Boemorum kronikář Kosmas. Tehdejší svatojiřská abatyše (mohlo jít o jistou Windelmuth, doloženou k roku 1100) požádala pražského biskupa Heřmana (v úřadu 1099–1122), aby jí dal svolení přidat do relikviářové schrány také Ludmilin závoj coby nástroj jejího umučení. Duchovní ji ovšem zpražil slovy: „Pomlč, paní, o její svatosti a nechej stařenku, ať odpočívá v pokoji.“ Abatyše se však nenechala odbýt a rozhodla, že závoj podrobí takzvanému božímu soudu. Ten spočíval v tom, že se předmět vhodil do ohně, aby se vidělo, zda shoří, či ne. Závoji plameny nijak neublížily, což bylo pro přítomné jasné znamení, že Ludmila je světice. Pochybovačného biskupa to dokonce dojalo až k slzám a se zahanbením svůj omyl uznal.


Další články v sekci